تحصیلات
مقطع
سال اخذ
رشته تحصیلی
مکان تحصیل
معدل
دکترا 
1378 
حقوق خصوصی 
دانشگاه تربیت مدرس