رابطه جهان بینی و عزت و افتخار حسینی
56 بازدید
محل نشر: اندیشه صادق » پاییز و زمستان 1381 - شماره 8 و 9 » (4 صفحه - از 16 تا 19)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
چکیده: دکتر اسماعیلی در برداشت خود از مفهوم عزت و افتخار حسینی ابتدا به تعریف دو واژه عزت و افتخار و معانی مختلف آن می پردازند. ایشان صفت عزت و فخر را مخصوص خداوند متعال و هرکه او بخواهد می دانند و در ادامه به تبیین این مفهوم در شخصیت بزرگوار امام حسین uمی پردازند و زندگی ایشان را الگویی جهت دستیابی به عزت دو سرا و افتخار بی پایان می دانند. دکتر اسماعیلی در مورد اینکه چگونه می توان این مفهوم را در شرایط کنونی کشور عینی ساخت عزت و افتخار را ناشی از جهان بینی می دانند و وارستگی و آزادگی امام حسین uرا نیز ناشی از عمق دیدگاه آن حضرت می دانند و ما نیز اگر بخواهیم به آن عزت و افتخار برسیم چاره ای نداریم جز اینکه فرهنگ حسینی را بر کشور حاکم سازیم. ایشان در جواب به سؤال سوم مقدورات فراوانی را برای ما بر می شمرند و محدودیت ها را اموری طبیعی و قابل حل تعریف می نمایند.