نقش رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی
47 بازدید
محل نشر: پژوهشی دانشگاه امام صادق(ع) » زمستان 1383 - شماره 24 » (26 صفحه - از 7 تا 32)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
چکیده: قانون اساسی بیان‌گر آرمان‌های یک ملت است و به همین دلیل اجرای آن خواست کلی آنان به شمار می‌رود. مسئولیت تحقق این خواسته در اصل 113 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر عهده رئیس جمهور نهاده شده است؛ اما گسترة این مسئولیت تا چه اندازه است و در برابر این وظیفه، رئیس جمهور از چه اختیاری برخوردار است؟ بررسی تاریخی و سیر تصویب اصل یاد شده و مقایسه آن با قانون اساسی فرانسه، نشان می‌دهد که نویسندگان قانون اساسی، در این زمینه اقتباس از دیگران داشته‌اند و به رغم پیش‌بینی «مسئولیت اجرای قانون اساسی» برای رئیس جمهور، اختیارات و ساز و کارهای متناسب با آن را تبیین نکرده‌اند. از این رو در این باره دو نظریه اصلی وجود دارد؛ نظریه‌ای که دامنه این مسئولیت را به همه قوا و نهادهای حاکمیت تعمیم می‌دهد و نظریه‌ای دیگر که آن را محدود به حوزه قوه مجریه می‌کند. مقاله حاضر در صدد است تا ضمن «بررسی تاریخی و حقوق تطبیقی» به دیدگاهی اصولی درباره چرایی و چگونگی تدوین اصل یکصد و سیزدهم دست یابد و سپس به تبیین و نقد نظریه‌های گوناگون در خصوص «مسئولیت اجرای قانون اساسی در اصل 113» بپردازد.